مقدمه:

در این مقاله به شما خواهیم گفت که در هر بیسی چه میزان رزین استفاده خواهد شد.

بیس قطر 30 رزین به اندازه 60 گرم و 30 گرم هاردنر

بیس قطر25 رزین به اندازه40 گرم و و 20 گرم هار نر

بیس قطر20 رزین به اندازه 20گرم و و 10 گرم هاردنر

بیس قطر50 رزین به اندازه 200 گرم و 100 گرم هاردنر

بیس قطر 35 رزین به اندازه 80 گرم و 40 گرم هاردنر

بیس قطر 40رزین به اندازه 110 گرم و 55 گرم هاردنر