مقدمه:

در این مقاله به شما چند نکته درمورد  رزین و قالب سیلکونی می آموزیم که در شرایط مختلف از آن استفاده کنید.

نکات مهم:

  1. از رزین غلیظ استفاده کنید که مقاومت کار شما زیاد شود.

  2. از چسب برای تمیز کردن قالب سیلکونی استفاده کنید تاعمر قالب سیلکونی شما زیاد شود.

  3. برای ساختن رزین با رنگهای مشکی دمای اتاق را زیاد کنید تا سطح کار شما آینه ای و براق شود.

  4. در قالب سیلکونی از رزین رقیق استفاده کنید زیرا عمرقالب سیلکونی و رزین شما زیاد شود.

  5. ظروف رزینی را با 8 میل و یک سانتی متری بساز تا ظرف شما تاب برندارد.