مقدمه:

در این آموزش به شما یاد خواهیم داد که چطور رنگ های پاییزی را که  تنوع زیادی نیز در طبیعت دارد بسازیم.

رنگ های مورد نیاز:

زرد کادمیوم

آبی اولترامارین

سفید

قرمز کادمیوم

مراحل کار:

ترکیب یک واحد زرد کادمیوم  با یک واحد آبی اولترامارین با هم سبز پایه را به شما میدهد.

ترکیب یک واحد زرد کادمیوم و یک واحد قرمز کادمیوم سبز زیتونی خیلی تیره به شما میدهد. اگر به همین ترکیب یک کم زرد اضافه کنیم روشنتر میشود و اگر به همین ترکیب ی کم قرمز اضافه کنیم سبز زیتونی مایل به رنگهای اُکر ساخته میشود رنگ برگهایی که سبزرو به پاییز میرود.

ترکیب یک واحد زرد  کادمیوم با نیم واحد قرمز کادمیوم رنگ آجری را به شما میدهد و اگر به همین ترکیب زرد بیشتری بزنیم روشنتر میشود زرد نارنجی به شما میدهد.

ترکیب زرد کادمیوم و قرمز کادمیوم و یک کم رنگ سفید  به شما رنگ نارنجی پرتقالی خیلی روشن میدهد .اگر به این ترکیب قرمز و سفید بیشتری اضافه کنید رنگ مرجانی میسازید.

به همین ترتیب ما میتوانیم تنالیته های پاییزی بسازیم.

نکته:

در مرحله اول مدل خود را انتخاب کنید.

رنگها را کم کم اضافه کنید تا رنگ مورد دلخواه را بدست بیاورید.